โครงการขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร

วันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันที่ 20 มีนาคม 2564 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

จัดอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ อบต.แจ้ห่ม

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจวินัยจราจร สร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน และลดการบาดเจ็บ หรือสูญเสียชีวิต

และทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

      

      

      


20 มีนาคม 2564