โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนในหมู่บ้าน

ให้มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

      

      


7 เมษายน 2564