ประชุมประชาคมระดับตำบล

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/หัวหน้าส่วนราชการ/รพ.สต.บ้านม่วง/

ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขต อบต.แจ้ห่ม/ตัวแทนประชาคม/สมาชิกสภา อบต. เข้าร่วมประชุม

ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม 

      

      


11 มิถุนายน 2564