ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่มได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น         

เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

      

      


17 มิถุนายน 2564