ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่มได้กำหนดประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

      

      


21 มิถุนายน 2564