โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ออกพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อให้สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.แจ้ห่ม

   

   


18 พฤษภาคม 2564