โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรท้องถิ่น

วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

บุคลากรท้องถิ่น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้บุคลากรนำหลักคุณธรรม

จริยธรรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต สร้างจิตสำนึกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

      

      


17 กันยายน 2563