โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 ณ วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่ อบต.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน

ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก (บริเวณพื้นที่เสี่ยง) ได้แก่ วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

      

      

 


28 มิถุนายน 2563