ประชุมประชาคมระดับตำบล

วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563

โดยมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/หัวหน้าส่วนราชการ/รพ.สต.บ้านม่วง/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขต อบต.แจ้ห่ม/ตัวแทนประชาคม/

สมาชิกสภา อบต. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

  

  


31 มกราคม 2563