ประชุมสภา อบต.แจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ได้จัดประชุมสภา อบต.แจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงาน/กิจการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

   

   


11 กุมภาพันธ์ 2563