โครงการการบริหารจัดการขยะชุมชน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม จัดโครงการการบริหารจัดการขยะชุมชน

กิจกรรมการฝึกอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะรีไซเคิล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากขยะได้อย่างคุ้มค่า

โดยการประดิษฐ์ของใช้ในครัวเรือน ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

    

    

    

 


30 กรกฎาคม 2564