รับมอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัวสถานการณ์ Covid-19

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอแจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายอำนาจ แข็งแรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

มอบหมายให้นายเรือง ประธงชัย นางอรอนงค์ โพบางหวาย รองนายกฯ นางสาวศิริขวัญ มั่งมี เลขาฯ นายก​

และเจ้าหน้าที่ อบต.แจ้ห่ม เป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัวสถานการณ์ Covid-19

จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยได้รับการประสานงานจากนายพงษ์พันธ์ กุญชร

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ณ หอประชุมอำเภอแจ้ห่ม

  

  


10 มกราคม 2565