ประชุมสภา อบต.แจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม อบต.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ได้จัดประชุมสภา อบต.แจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงาน/กิจการต่างๆ ของ อบต.แจ้ห่ม

    

    


17 มกราคม 2565