ประชุมชี้แจง และปรึกษา หารือ การดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม จัดประชุมชี้แจง และปรึกษา หารือ

การดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ และ อสม. ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.แจ้ห่ม

  

  

  

  


28 มกราคม 2565