โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

ได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินและการดูแลรักษาสุขภาพในวัยสูงอายุ

และกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีของชมรมผู้สูงอายุเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.แจ้ห่ม

    

     


29 มกราคม 2565