โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข

และเพิ่มศักยภาพผู้พิการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้เกิดประโยชน์ในการสร้างรายได้และดูแลสุขภาพ

ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.แจ้ห่ม

    

    

 


14 กุมภาพันธ์ 2565