ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แจ้ห่ม

รับการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จากคณะกรรมการประเมิน 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีของอำเภอแจ้ห่ม

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แจ้ห่ม

  

  


23 กุมภาพันธ์ 2565