โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  บุคลากรท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

บุคลากรท้องถิ่น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้บุคลากรนำหลักคุณธรรม

จริยธรรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต สร้างจิตสำนึกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

    

    

 


9 กันยายน 2564