ประชุม ผู้บริหาร และบุคลากรของ อบต.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม อบต.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายอำนาจ แข็งแรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

เป็นประธานการประชุม ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

มีการมอบนโยบาย/แนวทาง เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

           (1) นโยบายการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ

           (2) นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

           (3) แนวทางปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ

           (4) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ติดตาม ตอบคำถาม และรับฟังข้อเสนอแนะ

ความคิดเห็นผ่านทุกช่องทาง และชี้แจงตอบคำถามกรณีต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่

ดำเนินการรายงานผลเกี่ยวกับ ข้อคำถามข้อเสนอแนะ และการตอบคำถาม และข้อเสนอแนะทุกเดือน

(กรณีที่มีข้อคำถาม ข้อเสนอแนะ)

  


11 มีนาคม 2565