ประชุมปรึกษา หารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ร่วมกับอำเภอแจ้ห่ม

สาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ อสม. และประธานแม่บ้าน ประชุมปรึกษา หารือ

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่

ณ ห้องประชุม อบต.แจ้ห่ม โดยมีนายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานในการประชุม

      

  


14 มีนาคม 2565