โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน

เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน

กิจกรรมการฝึกอบรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะรีไซเคิล เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน

นำขยะรีไซเคิลมาประดิษฐ์ของใช้ในครัวเรือน และเพื่อเป็นอาชีพเสริม ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.แจ้ห่ม

    

    

    

    


15 มีนาคม 2565