กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ได้จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.แจ้ห่ม

ได้ร่วมแสดงเจตจำนง และแสดงพลังในการต่อต้านการทุจริต และมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต

เพื่อให้เป็นองค์กรมีที่คุณธรรม จริยธรรม และมีความโปร่งใส

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นการปลูกฝังค่านิยมสุจริตให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

 


17 มีนาคม 2565