ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 นายอำนาจ แข็งแรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร

และประธานสภา อบต.แจ้ห่ม ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้น

เป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง

ให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย

ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

    

  

  


18 มีนาคม 2565