ประมวลภาพกิจกรรม

"องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม"

Coding
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

20 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

Coding
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
โครงการดูแลช่องปากและสุขภาพเด็กปฐมวัย

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
โครงการขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร

วันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
ประชุมให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
ประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามแต่ละตัวชี้วัดขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง