ประมวลภาพกิจกรรม

"องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม"

Coding
รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณหนองกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Coding
การเยี่ยมเสริมพลังการตรวจพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 6 กันยายน  2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

Coding
รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

Coding
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

Coding
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

Coding
โครงการพัฒนาขีดความสามารถพ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแล และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แจ้ห่ม

Coding
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

Coding
โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม อบต.แจ้ห่ม

Coding
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แจ้ห่ม

Coding
โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ วัดต่างๆ ในพื้นที่

Coding
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

Coding
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

Coding
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

Coding
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านสบฟ้า ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

Coding
โครงการครอบครัวเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ 5 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

Coding
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

Coding
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

Coding
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณพื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

Coding
อบต.แจ้ห่ม ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ วัดกู่คำน้อย หมู่ที่ 5 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

Coding
สบฟ้า 3 ดี (พื้นที่ดี) โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ 3 ดี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านสบฟ้า อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

Coding
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน 2565

Coding
พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม อบต.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม อบต.แจ้ห่ม

Coding
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

Coding
โครงการดูแลช่องปากและสุขภาพเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

Coding
ประชุมสภา อบต.แจ้ห่ม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

Coding
กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ และสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ในพื้นที่บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ 5 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
ประชุมประชาคมระดับตำบล

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ อบต.แจ้ห่ม

Coding
ฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2565 (บริเวณพื้นที่เสี่ยง) ได้แก่ วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ อบต.แจ้ห่ม

Coding
โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565

Coding
รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหาร​ส่วน​จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม​ 2565 ณ ห้องประชุม อบต.แจ้ห่ม

Coding
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก สื่อการเรียนการสอนฯ ศพด.

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.แจ้ห่ม

Coding
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในชุมชน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.แจ้ห่ม

Coding
ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

Coding
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

Coding
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

Coding
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน

เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.แจ้ห่ม

Coding
เข้าร่วมเสวนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

Coding
ประชุมปรึกษา หารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.แจ้ห่ม

Coding
ประชุม ผู้บริหาร และบุคลากรของ อบต.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม อบต.แจ้ห่ม

Coding
ประชุมให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม อบต.แจ้ห่ม

Coding
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็ก อบต.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.แจ้ห่ม

Coding
ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แจ้ห่ม

Coding
พิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาคำลือประจำปี 2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
ส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดกู่คำน้อย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดกู่คำน้อย หมู่ที่ 5 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

Coding
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.แจ้ห่ม

Coding
ส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดเชียงหมั้น

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดเชียงหมั้น หมู่ที่ 3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

Coding
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำแนวกันไฟ ร่วมกับอำเภอแจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณวัดพุทธบาทสุทธาวาส

Coding
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.แจ้ห่ม

Coding
ประชุมชี้แจง และปรึกษา หารือ การดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.แจ้ห่ม

Coding
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ณ บริเวณเขตพื้นที่หลักสาม

Coding
ประชุมสภา อบต.แจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม อบต.แจ้ห่ม

Coding
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม

Coding
ประชุมประชาคม เรื่อง การขอเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ณ บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ 5 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

Coding
ระงับเหตุอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ณ บ้านม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

Coding
เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวสถานการณ์ Covid-19

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวสถานการณ์ Covid-19 ในพื้นที่ อบต.แจ้ห่ม

Coding
ประชุมสภา อบต.แจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม อบต.แจ้ห่ม

Coding
รับมอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัวสถานการณ์ Covid-19

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอแจ้ห่ม

Coding
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

Coding
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอแจ้ห่ม

Coding
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณ อบต.แจ้ห่ม

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

Coding
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  บุคลากรท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

Coding
โครงการการบริหารจัดการขยะชุมชน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

Coding
การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

Coding
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

Coding
ประชุมประชาคมระดับตำบล

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

Coding
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 ณ วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒาเด็กเล็ก พื้นที่ อบต.แจ้ห่ม

Coding
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
โครงการดูแลช่องปากและสุขภาพเด็กปฐมวัย

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

Coding
โครงการขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร

วันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
ประชุมให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ บุคลากร

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
ประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
โครงการพัฒนาขีดความสามารถพ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแล และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรท้องถิ่น

วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ วัดกู่คำน้อย ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
โครงการดูแลช่องปากและสุขภาพเด็กปฐมวัย

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 ณ วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่ อบต.แจ้ห่ม

Coding
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ณ พื้นที่ป่าชุมชนและพื้นที่สาธารณประโยชน์

Coding
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
ประชุมสภา อบต.แจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

Coding
ประชุมประชาคมระดับตำบล

วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

Coding
โครงการส่งเสริมประเพณีออกพรรษา

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ วัดผาแดงหลวง ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง