ประมวลภาพกิจกรรม

"องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม"

Coding
โครงการการบริหารจัดการขยะชุมชน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

Coding
การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

Coding
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

Coding
ประชุมประชาคมระดับตำบล

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

Coding
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 ณ วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒาเด็กเล็ก พื้นที่ อบต.แจ้ห่ม

Coding
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.แจ้ห่ม

Coding
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
โครงการดูแลช่องปากและสุขภาพเด็กปฐมวัย

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

Coding
โครงการขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร

วันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
ประชุมให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ บุคลากร

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
ประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
โครงการพัฒนาขีดความสามารถพ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแล และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรท้องถิ่น

วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ วัดกู่คำน้อย ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
โครงการดูแลช่องปากและสุขภาพเด็กปฐมวัย

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 ณ วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่ อบต.แจ้ห่ม

Coding
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ณ พื้นที่ป่าชุมชนและพื้นที่สาธารณประโยชน์

Coding
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 22-24 เมษายน 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.แจ้ห่ม

Coding
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Coding
ประชุมสภา อบต.แจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

Coding
ประชุมประชาคมระดับตำบล

วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

Coding
โครงการส่งเสริมประเพณีออกพรรษา

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ วัดผาแดงหลวง ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง