:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

ชื่อ: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เป็นประธานการประชุม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

11 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอำนาจ แข็งแรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เป็นประธานการประชุม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 มีการมอบนโยบาย/แนวทาง การปฏิบัติราชการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้  (1) นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
 (2) แนวทางการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน
(3) การติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน
(4) การติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารจัดการขยะ อบต.แจ้ห่ม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร