:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

ชื่อ: การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566

11 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

    เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม จัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการและแข่งขันกีฬา ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของการเล่นกีฬา และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม โดยได้รับเกียรติจากนายพงษ์พันธ์  กุญชร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอแจ้ห่ม เขต ๒ เป็นประธานในพิธี

โดยแบ่งการแข่งขันกีฬาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอลเยาวชนชาย  ๗ คน, เซปักตะกร้อชาย  ประชาชนทั่วไป และวอลเลย์บอลหญิง ประชาชนทั่วไป

          2. ประเภทกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ กีฬาพื้นบ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, กีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุ และกีฬาพื้นบ้านประชาชนทั่วไป

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร