:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

ชื่อ: โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

24 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่เด็ก และเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร