:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

ชื่อ: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

26 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

 งานพัฒนาชุมชนได้จัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจซึ่งกันและกันของคนในครอบครัว เมื่อวันที่ 22  กรกฎาคม  2566 ณ ศาลาวัดกู่คำน้อย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร