:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

ชื่อ: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

27 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

งานพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข  เมื่อวันที่ 26  กรกฎาคม  2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร