:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

ชื่อ: โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

26 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
ณ วัดกู่คำน้อย ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร