:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

ชื่อ: โครงการส่งเสริมประเพณีออกพรรษา

10 ต.ค. 2565

รายละเอียด: เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม จัดโครงการส่งเสริมประเพณีออกพรรษา เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของประเพณีออกพรรษา และมีส่วนร่วมสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีออกพรรษาไว้ให้สืบไป ณ วัดผาแดงหลวง ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร