:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

ชื่อ: ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

22 ส.ค. 2565

รายละเอียด: เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร