:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

ชื่อ: โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น

17 ส.ค. 2565

รายละเอียด: เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต และเพื่อสร้างจิตสำนึกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่บุคลากร รวมทั้งมีพฤติกรรมในการทำงาน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร