:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

ชื่อ: โครงการแข่งกีฬาเด็กปฐมวัย

26 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 26 มกราคม 2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แจ้ห่ม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนใจการเล่นกีฬา ส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และส่งเสริมให้เด็กมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
แข่งกีฬา วิ่งเก็บของ เตะบอลเข้าประตู (โกล์หนู)

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร