:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน