:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

"องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม"

         องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งในแปดของอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง แต่เดิมชื่อว่าสภาตำบลแจ้ห่ม ตั้งอยู่ถนนสามัคคีราษฎร์ หมู่ที่ 2 บ้านป่าแดด ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองจำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่

         1) บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 3
         2) บ้านม่วงงาม หมู่ที่ 4
         3) บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ 5
         4) บ้านม่วง หมู่ที่ 6
         5) บ้านสบฟ้า หมู่ที่ 7
         6) บ้านวังสัก หมู่ที่ 10


         ในปี พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้สภาตำบลแจ้ห่มจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539 และประกาศดังกล่าวได้ลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 เป็นต้นไป ต่อมา องค์บริหารส่วนตำบลแจ้ห่มได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ 7 บ้านสบฟ้า ถนนแจ้ห่ม-วังเหนือ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง บริเวณสามแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลขลป 1035 ตัดกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ลป 1335 ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2544 เป็นต้นมา ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม มีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ได้แก่

         1) บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 3
         2) บ้านม่วงงาม หมู่ที่ 4
         3) บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ 5
         4) บ้านม่วง หมู่ที่ 6
         5) บ้านสบฟ้า หมู่ที่ 7
         6) บ้านวังสัก หมู่ที่ 10
         7) บ้านม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 (แยกมาจากบ้านม่วงงาม หมู่ที่ 4)