:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

 ข้อมูลลานกีฬา

 จำนวนลานกีฬา / สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

                 

บ้าน / หมู่ที่

สถานที่

อบต.แจ้ห่ม

สนามกีฬา อบต.แจ้ห่ม

บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 3

ลานกีฬาบ้านเชียงหมั้น

บ้านม่วงงาม หมู่ที่ 4

ลานกีฬาบ้านม่วงงาม

บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ 5

ลานกีฬาบ้านฮ่องลี่

บ้านม่วง หมู่ที่ 6

ลานกีฬาศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านม่วง

บ้านสบฟ้า หมู่ที่ 7

ลานกีฬาบ้านสบฟ้า

บ้านวังสัก หมู่ที่ 10

ลานกีฬาบ้านวังสัก

บ้านม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11

ลานกีฬาบ้านม่วงพัฒนา