:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 


วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

“ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูภูมิปัญญา นำพาความรู้ มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
4. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมให้ประชาชน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ส่งเสริมและป้องกันรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน
7. ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน
8. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
9. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด
10. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำ
11. พัฒนา บุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
12. พัฒนา เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน ให้เหมาะสม
13. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในกิจการของ อบต.

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมือง การบริหาร