:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ อปท. (ITA)