:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)