:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิเชียร มีทรัพย์
ประธานสภา อบต.
นายสมบูรณ์ ปัญญาเก่ง
รองประธานสภา อบต.
นายถนอม คำปันศรี
เลขานุการสภา อบต.
นายดอนชัย ปลายนา
ส.อบต. ม.3
นายวิเชียร มีทรัพย์
ส.อบต. ม.4
นายสมหมาย เตรียมแรง
ส.อบต. ม.5
นางสาวจิรประภา ตามสัตย์
ส.อบต. ม.6
นายกษิเดช สังฆะมรรค
ส.อบต. ม.7
นายสมบูรณ์ ปัญญาเก่ง
ส.อบต. ม.10
นางสงวน มีทรัพย์
ส.อบต. ม.11