:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

กองคลัง
นางสาวพัทธนันท์ วรรณเลิศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางณัฐรดา ตัวละมูล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวดาราวรรณ มานะเก่ง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวแสงดาว ทาเขียว
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางทัตพร อุดมพืช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางรุจิรภา ขัติยนต์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางเตือนใจ มานะเก่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ