:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

กองการศึกษา
นางเกษร วรรณารักษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
นางสกุลทิพย์ เสมอภาคภูมิ
ครู
นางสาวพิชญาภรณ์ กาวิน
ครู
นางจันทร์แก้ว ศรีบัวบาน
ผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก
นางจันทร์หอม ดวงคำฟู
ผู้ดูแลเด็ก