:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

กองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายวินัย กล้าทำ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายยุทธนา รูปสูง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายดำรงรักษ์ บุญจีนนา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอำนวย วะเท
คนงานเครื่องสูบน้ำ