:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

คณะผู้บริหาร
นายอำนาจ แข็งแรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายเรือง ประธงชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นางอรอนงค์ โพบางหวาย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวศิริขวัญ มั่งมี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล