:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

ข้อมูลผู้บริหาร
นายอำนาจ แข็งแรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
09 9005 1062
นายเรือง ประธงชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
08 0846 6582
นางอรอนงค์ โพบางหวาย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
09 9885 9033
นายถนอม คำปันศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
09 7918 7733