:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

หัวหน้าส่วนราชการ
นายถนอม คำปันศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
นางสาวณัฐกานต์ เกิดผล
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวพัทธนันท์ วรรณเลิศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นางเกษร วรรณารักษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
นางสาวยุพิน ณ ลำปาง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ