:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

สำนักปลัด
นางสาวณัฐกานต์ เกิดผล
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน
นางณภัสนันท์ ไวมาก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางรจนา น้อยปลูก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
พ.จ.อ.อุทิตย์ ศิริพรอมาตย์
นิติกรปฏิบัติการ
นางเจนจิรา มีมาก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางปวีณา พรหมประดิษฐ์
จพง.พัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นายสายัณห์ สวยฉลลาด
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายรัตนพล มีทรัพย์
ภารโรง
นายพงษ์เดช สีเหลือง
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายจีรวัฒน์ พงษ์นิกร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชัยณรงค์ ปากกล้า
พนักงานขับรถยนต์
นายไกรสร สิทธิมา
คนงาน